CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔ THÀNH LỢI

05-07 Trần Phú, Phường 6, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh