CỬA HÀNG BẰNG LAN

Phố Bằng, An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang.