CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY VĂN TOÁN

Địa Chỉ : Số 288 Đường máng nước,  Huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng