CỬA HÀNG HẠNH.

Bùi Trang Chước, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố  Đà Nẵng.