CỬA HÀNG HƯỜNG ĐỨC.

Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam.