CỬA HÀNG PHƯƠNG PHÚ

Chợ Thôn Đại Định , Xã Cao Đại , Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc