CỬA HÀNG TỴ HIẾU

518 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng.