MINH NHIEN STORE

Thinh Phu Village, Lac Thinh, Yen Thuy, Hoa Binh.