THANH DUAN STORE

TDP6, Nghia Phu ward, Gia Nghĩa district, Đak Nong city